Nasze priorytety

Przedszkole Publiczne nr 2 w Łomży

Priorytety przedszkola

 • Dobra znajomość podstawy programowej daje nam swobodę w doborze treści
 • Stopniowe, już od najmłodszej grupy przygotowanie dzieci do zdobywania wiedzy i przyswajania niezbędnych umiejętności, koniecznych na następnym etapie kształcenia
 • Wyniki ankiety przeprowadzanej każdego roku wśród rodziców wskazują na wysokie zadowolenie z naszej pracy, motywuje nas to do lepszej pracy i lepszej komunikacji z rodzicami
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie realizacji zadań wynikających z planów pracy wychowawczo-dydaktycznej:
  • podjęcie różnorodnych form doskonalenia i dokształcania
  • samokształcenie nauczycieli w zakresie tematyki ujętej w planie
  • prowadzenie rad szkoleniowych

Zapewniamy dzieciom

 • Pomoc w nabywaniu samodzielności
 • Kompetencje w nauczaniu
 • Troskę i cierpliwość, życzliwość i wyrozumiałość
 • Interesujące zajęcia z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy

Zapewniamy rodzicom

 • Fachową opiekę nad ich dziećmi
 • Życzliwość, pomoc i radę w sprawach dotyczących przedszkolaków
 • Uśmiech i pogodę ducha w kontaktach z rodzicami
 • Wyposażenie ich dzieci w wiedzę i umiejętności zgodnie z obowiązującymi standardami umożliwiającymi naukę w szkole

Zasoby ludzkie

 • Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna stale podnosząca swoje kwalifikacje poprzez różne formy doskonalenia zawodowego.
 • Specjalista – logopeda,
 • Dobra współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną – psycholog,
 • Dobra współpraca z rodzicami

Zasoby materialne

 • Sale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci,
 • Rozsuwane sale jako miejsce sprzyjające do rozwijania aktywności ruchowej dzieci (zajęcia ruchowe, taneczne, muzyczne, organizowanie uroczystości przedszkolnych)
 • Gabinet logopedyczny wyposażony w pomoce i specjalistyczny sprzęt
 • Ogród przedszkolny umożliwiający pobyt i zabawę dzieci na świeżym powietrzu, korzystanie z huśtawek i innego sprzętu
 • Zaplecze ze sprzętem do organizacji ćwiczeń gimnastycznych na salach,
 • Opracowane i wdrażane programy autorskie w zakresie wspierania twórczej aktywności

Kierunki rozwoju przedszkola

 • Tworzenie warunków do pełnego indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem sfery społeczno-moralnej.
 • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 • Modelowanie, projektowanie, pobudzanie, zdolności dziecka poprzez stosowanie metod wyzwalających jego aktywność.
 • Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie