Cele i zadania

Przedszkole Publiczne nr 2 w Łomży

 
Przedszkole Publiczne Nr 2
Adres:
Polowa 57B
18-400 Łomża

Tel: 86 216 29 25

Cele

 • Realizacja zadań podstawy programowej i programów wychowawczo-dydaktycznych przez nauczycieli do pracy z swoich oddziałach (rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dz.U.2009 r. nr 4, poz. 17).
 • Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola – wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej.
 • Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego
  wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 • Systematyczne diagnozowanie umiejętności, potrzeb oraz zdolności poprzez obserwację dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcej z uwzględnieniem informacji specjalistów (psycholog, logopeda, ewentualnie lekarza) oraz w oparciu o informacje rodziców-dostrzeganie potrzeb dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Stwarzanie warunków do wykorzystania tkwiących w dzieciach możliwości intelektualnych – odkrywanie wielorakich, indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci oraz pobudzanie ich i wzmacnianie.
 • Wspieranie rozwoju dziecka w zakresie twórczej aktywności ( słownej, plastycznej, muzycznej).
 • Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dzieci wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata, na różnych płaszczyznach ich działalności.
  • zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
  • sprzyjanie indywidualnemu rozwojowi dziecka, dostosowanie oddziaływań do jego potrzeb i możliwości
  • kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,
  • kształtowanie u dzieci umiejętności odbioru sztuki – rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć,
  • nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.
 • Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru- dobroć, empatia, otwartość, życzliwość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętności współdziałania, ciekawości badawczej możliwości oraz umiejętności wyrażania emocji w sposób adekwatny do sytuacji.
 • Kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości w stosunku do ludzi i przyrody.
 • Przygotowanie dzieci do wyrażania emocji oraz rozwijanie umiejętności do przeżywania sukcesów i do radzenia sobie z porażkami.
 • Rozbudzenie wiary dzieci we własne możliwości.
 • Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
 • Przestrzeganie i upowszechnianie praw dziecka.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych dających wiedzę o potrzebie bezpieczeństwa własnego i innych.
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych – zadowolenie rodziców z pracy przedszkola.
 • Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola i efektywne angażowanie ich do realizacji zadań określonych w koncepcji.
 • Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.
 • Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku- współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami, pozyskiwanie sponsorów.
 • Zapewnianie warunków sprzyjających rozwijaniu aktywności ruchowej poprzez różnorodne metody i formy pracy.
 • Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenie przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.
 • Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli – ciągłe doskonalenie własnej pracy i podnoszenie jakości pracy przedszkola

Zadania

 • Efektywna edukacja z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz w programach wychowawczo-dydaktycznych.
 • Diagnozowanie dzieci – wspomaganie rozwoju dzieci i wyrównywanie szans edukacyjnych .
 • Motywowanie dzieci do pracy i wysiłku nad sobą.
 • Podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw prospołecznych oraz prozdrowotnych.
 • Wszechstronna współpraca z rodziną w celu ujednolicenia działań wychowawczo- dydaktycznych.
 • Wspieranie rozwoju dzieci i wyrównywanie szans edukacyjnych
 • Wzajemne kontakty przedszkola i szkoły warunkiem ułatwiającym adaptację dziecka do przekroczenia progu szkolnego.