Misja i wizja

Przedszkole Publiczne nr 2 w Łomży

 
Przedszkole Publiczne Nr 2
Adres:
Polowa 57B
18-400 Łomża

Tel: 86 216 29 25

Misja

czyli ważne zadanie jakie przedszkole ma do spełnienia, posłannictwo

 • Nasze przedszkole jest miejscem, gdzie dzieci przeżywają radosne i szczęśliwe chwile.
 • Dbamy o indywidualny rozwój każdego dziecka oraz stwarzamy równe szanse edukacyjne wszystkim dzieciom
 • Wspieramy wielokierunkową aktywność dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 • Uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka
 • W pełni wykorzystujemy bazę, którą dysponujemy, co pozwala urzeczywistniać nasze dążenia i indywidualne podejście do każdego dziecka.
 • Zapewniamy przyjazną, domową atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa
 • Uczymy przedszkolaków odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i innych
 • Dzieci potrzebujące pomocy znajdują oparcie w nauczycielach
 • Podążamy za tempem rozwoju dzieci, respektując ich potrzeby, wspierając w dążeniu do samodzielności i niezależności
 • Realizując zadania z „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego” umożliwiamy  dzieciom zdobycie wiedzy koniecznej do dalszej edukacji w szkole
 • Poprzez stosowanie właściwych metod pracy wychowawczo-dydaktycznej wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia dojrzałości szkolnej
 • Dbamy, aby każde dziecko zdobyło wszelkie umiejętności, przygotowujące je do podjęcia nauki w szkole.
 • Mamy wybrane programy i wypracowane metody umożliwiające dzieciom z sukcesem i bez stresu opanowanie umiejętności czytania
 • Umiejętności językowe dzieci i umiejętność porozumiewania się z otoczeniem są dla nas priorytetowe, gdyż stanowią fundament dla wielu innych umiejętności.
 • Stwarzamy sytuacje wyzwalające u dzieci przeżycia skłaniające do aktywności w każdej dziedzinie
 • Zapewniamy warunki do wszechstronnego rozwoju poprzez kształtowanie osobowości dzieci, wykorzystania ich możliwości fizycznych i intelektualnych
 • Dbamy o rozwój intelektualny dzieci, poprzez prowadzenie ciekawych i różnorodnych zajęć.
 • Uświadamiamy dzieciom przynależność do własnego kraju
 • Zapewniamy opiekę i pomoc specjalistów: logopedy i psychologa oraz organizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi.
 • Umożliwiamy dzieciom korzystanie z różnych środków dydaktycznych w czasie zabaw i zadań edukacyjnych wspomagając tym samym naukę czytania i pisania oraz rozwijając sprawność umysłowa i manualną
 • Rozwijamy postawy twórcze przedszkolaków stosujemy metody aktywizujące i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia, wychowujemy dzieci aktywne, wrażliwe, kulturalne, radzące sobie z problemami
 • Stymulujemy rozwój ośrodków mózgowych, wykorzystując techniki jego pobudzania oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe, profilaktyczne i naprzemienne (kinezjologia edukacyjna)
 • Pracownicy przedszkola systematycznie dokonują ewaluacji swojej pracy i wyciągają z niej konstruktywne wnioski, które wcielają w życie.
 • Kadra przedszkola cały czas doskonali kwalifikacje zawodowe i dostosowuje zajęcia do indywidualnych potrzeb oczekiwań dzieci i rodziców.
 • Wspomagamy rodziców w wychowaniu dzieci, organizujemy warsztaty umiejętności wychowawczych, adresowane do rodziców i nauczycieli prowadzone przez psychologów.
 • Rodzice są dla nas najważniejszymi partnerami, efektywna współpraca z nimi ma dla nas ogromne znaczenie, dokładamy wszelkich starań, aby przedszkole było dla dzieci drugim domem.
 • Jesteśmy otwarci na propozycje i opinie rodziców, zapraszamy ich do aktywnego udziału w życiu przedszkola
 • Współpracujemy z różnymi instytucjami lokalnego środowiska co dopełnia i wzbogaca proces wychowawczo-dydaktyczny
 • Promujemy naszą placówkę i swoje osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne poprzez publikacje w prasie, radiu, telewizji i na własnej stronie internetowej oraz poprzez organizowanie wybranych działań na rzecz społeczności lokalnej

 

Wizja

czyli wyobrażenie o jego przyszłym kształcie

 • W naszym przedszkolu dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe, chcemy wychować przyszłych optymistów.
 • Pomagamy im poznać siebie, stać się samodzielnymi i otwartymi na świat.
 • Dobrze dobrane programy wychowawczo –dydaktyczne powodują stymulację rozwoju każdego dziecka.
 • Programy przedszkola ukierunkowane są na dzieci, ich potrzeby i umożliwiają im wszechstronny rozwój osobowości.
 • Tworzymy sytuacje wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji).
 • Wychowankowie potrzebujący pomocy znajdują oparcie w nauczycielach i specjalistach.
 • Wspieramy w swych działaniach indywidualny rozwój każdego dziecka.
 • Dzieci zapoznawane są z ich prawami i wszyscy pracownicy przestrzegają tych praw.
 • Znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność innych są również otwarte, twórcze  i spontaniczne.
 • Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”.
 • Rozwijamy u dzieci poczucie empatii, które jest droga do integracji społecznej.
 • Stwarzamy dzieciom możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach i kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, samorealizacji i poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 • Tworzymy naturalne warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej i poznawczej, językowej i artystycznej, ruchowej i zdrowotnej sprzyjające rozwojowi wszystkich dzieci.
 • Konstruujemy ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, jesteśmy dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie.
 • Dzieci radzą sobie w sytuacjach trudnych i umieją rozwiązywać problemy na miarę wieku.
 • Są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego oraz nastawione na osiąganie sukcesu.
 • Zdobywają wiedzę i umiejętności w sposób naturalny, poprzez zabawę i działanie.
 • Pracujemy na zajęciach metodami aktywizującymi i stosujemy innowacje pedagogiczne.
 • Umożliwiamy szeroki kontakt ze sztuką i przyrodą.
 • Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 • Prowadzona jest edukacja muzyczna, teatralna, ekologiczna, regionalna, patriotyczna, itp.
 • Likwidujemy wszelkie bariery, przyjmujemy dzieci na diecie.
 • Stale troszczymy się o bezpieczeństwo dzieci.
 • Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą.
 • Tworzymy przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 • Kadra wychodząc naprzeciw potrzebom współczesności, na bieżąco doskonali swe umiejętności.
 • Zatrudniamy wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczna.
 • Ustawicznie podnosimy swoje kwalifikacje i dostosowujemy zajęcia do potrzeb dzieci.
 • Mamy przydzielone zadania zgodnie z predyspozycjami osobistymi.
 • Współpracujemy ze sobą i dzielimy się zdobytą wiedzą.
 • Zatrudniony jest logopeda, muzyk i nauczyciel języka angielskiego.
 • Proponujemy zajęcia dodatkowe, wspomagające rozwój dzieci.
 • Organizujemy imprezy, które pozwalają nam wspólnie, przyjemnie spędzić czas.
 • Baza, jaką dysponuje przedszkole pozwala w pełni realizować plan pracy przedszkola.
 • Przedszkole jest przytulne, ciepłe i kolorowe – coraz więcej mamy nowoczesnego sprzętu i mebli.
 • Mamy ciekawe pomoce dydaktyczne i zabawki.
 • Ogród zachęca do zabaw – dbamy o higienę psychiczną dzieci, ruch i aktywne spędzanie czasu.
 • Zbiory biblioteki aktualizowane są na bieżąco zgodnie z podstawą programową.
 • Otoczenie przedszkola jest zadbane (ogrodzenie, sprzęt na placu zabaw, trawnik), ale wymaga modernizacji.
 • Sale wyposażone są w konieczny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 • Stan techniczny całego budynku jest dobry.
 • Wyremontowana jest podłoga w szatni i holu, odnowione są ściany w salach dla dzieci.
 • Pozyskujemy pomoc finansową ze strony rodziców w formie dobrowolnych wpłat.
 • Praca WDN – ów (rady szkoleniowe, zajęcia otwarte) przebiega sprawnie.
 • Zachowany jest przepływ informacji.
 • Opracowane są regulaminy i procedury niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkola.
 • Współpracujemy z instytucjami środowiska lokalnego, odwiedzamy instytucje, poznajemy ciekawych ludzi.
 • Promujemy swoje osiągnięcia w środowisku zewnętrznym.
 • Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym.
 • Współpracujemy z rodzicami uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania.
 • Pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania rodziny.
 • Angażujemy rodziców do pracy na rzecz przedszkola.
 • Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.
 • Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalowa, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci.
 • Jesteśmy przedszkolem wychowującym dzieci w duchu wartości chrześcijańskich.