RODO

Przedszkole Publiczne nr 2 w Łomży

 
Przedszkole Publiczne Nr 2
Adres:
Polowa 57B
18-400 Łomża

Tel: 86 216 29 25

„Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 2 w Łomży, ul. Polowa 57B, 18-400 Łomża, tel. 86 216 29 25, reprezentowane przez Dyrektora.
 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Przedszkole Publiczne nr 2 w Łomży, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu email: korzuch@infoic.pl .
 2. Administrator danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 2 w Łomży, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu Publicznym nr 2 w Łomży;
  b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami;
  c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych  przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Przedszkole Publiczne nr 2 w Łomży.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4,
  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Administrator danych zapewnia Pani/Panu realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia, tzn. umożliwia dostęp do danych osobowych i ich poprawianie, sprostowanie, żądanie ograniczenia przetwarzania, żądanie realizacji prawa do przenoszenia danych, realizacja prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia danych.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane w sprzeczności z obowiązującym prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i niebędą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.