Przedszkole Publiczne Nr 2
Adres:
Polowa 57B
18-400 Łomża

Tel: 86 216 29 25

S t a t u t
Stowarzyszenia „Trampolina” na rzecz rozwoju dzieci
Przedszkola Publicznego nr 2 w Łomży

-:-

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Trampolina” na rzecz rozwoju dzieci Przedszkola Publicznego nr 2 w Łomży i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem i jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem.

§ 2.

1. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 ze zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego nabywa osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
4. Stowarzyszenie może dla realizacji celów statutowych współpracować i być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania na zasadach pełnej autonomii, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 3.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą jej władz jest miasto Łomża, ul. Polowa 57B.

§ 4.

Stowarzyszenie może używać pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia, używać wyróżniającego go znaku graficznego oraz oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 5.

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów z tytułu pełnienia swojej funkcji.
3. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, w tym po uprzednim podjęciu stosownej uchwały przez Walne Zebranie Członków i następnie po uzyskaniu stosownego wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
5. Działalność gospodarcza prowadzona wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego, a cały dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

 

 

Rozdział II. Cele Stowarzyszenia i sposoby działania.

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju dziecka w jego naturalnym rytmie i prowadzenie działalności poprzez propagowanie nowych inicjatyw, postaw i działań w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Łomży w tym w szczególności:
1. Popularyzacja idei działań na rzecz rozwoju dzieci.
2. Działanie na rzecz zwiększenia świadomości środowisk lokalnych odnośnie praw dziecka.
3. Zwiększenie zainteresowania środowisk lokalnych sprawami oraz problemami przedszkola.
4. Działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej i rzeczowej przedszkola oraz zagospodarowania terenu wokół przedszkola.
5. Promocja aktywności zawodowej oraz dofinansowanie uczestnictwa w kursach doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji kadry przedszkola.
6. Współudział w podnoszeniu poziomu usług świadczonych w przedszkolu.
7. Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój intelektualny, fizyczny oraz duchowy dzieci.
8. Stwarzanie warunków do rozwoju psychoruchowego dziecka.
9. Organizowanie spotkań, wycieczek i imprez kulturalnych.
10. Działanie na rzecz promocji i wspierania edukacji, kultury i sportu oraz uczestniczenie w życiu kulturalno – społecznym miasta.
11. Poznawanie historii i tradycji własnego miasta i regionu.
12. Inicjowanie różnych form współpracy przedszkola z rodzicami,
13. Propagowanie postaw proekologicznych, służących rozwojowi osobowości dzieci w duchu szacunku do innych istnień.
14. Pomoc pozafinansowa dzieciom z rodzin najuboższych oraz podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów społecznych dzieci.
15. Podejmowanie działań w zakresie szeroko pojętej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a przede wszystkim profilaktyki uzależnień i pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.
16. Rozszerzanie wachlarza zajęć pozaobowiązkowych, organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci.
17. Popularyzacja nauki języków obcych wśród dzieci – wychowanków przedszkola oraz ich rodzin.
18. Organizowanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 2 – 5 lat.
19. Pozyskiwanie środków na działalność funduszy pomocowych krajowych i zagranicznych.
20. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji.

§ 7.

Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, jednostkami edukacyjnymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu zainteresowanymi działaniami na rzecz dzieci.
3. Współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.
4. Udział w realizacji programów, których charakter jest zbieżny z celami Stowarzyszenia.
5. Prowadzenie działalności wydawniczej, badawczej, informacyjnej i edukacyjnej.
6. Popieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocję przedszkola.
7. Współudział w rozwijaniu i doskonaleniu systemu edukacji, wychowania i ochrony dzieci.
8. Wskazywanie, opracowywanie, popularyzowanie i realizowanie różnorodnych form pomocy przedszkolu.
9. Organizowanie akcji i konkursów, zajęć i imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym.
10. Działania charytatywne i inne, takie jak:
a) współpraca z organizacjami społecznymi, sponsorami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz pomocy dzieciom, celem zdobycia funduszy dla Stowarzyszenia.
b) współpraca z organami władzy samorządowej,
c) współpraca z organizacjami gospodarczymi,
d) działania integrujące ludzi ze środowiska lokalnego,
e) współpraca z instytucjami wspierającymi działalność Stowarzyszenia (fundusze unijne) celem rozbudowy (odnowienia), modernizacji i wzbogacenia przedszkola,
11. Gromadzenie funduszy przeznaczonych na wsparcie przedszkola i jego wychowanków oraz na działalność Stowarzyszenia.
12. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i działaniom przedszkola.
13. Organizowanie i finansowanie konferencji, szkoleń dla dzieci, rodziców, wychowawców i pracowników przedszkola w zakresie statutowej działalności Stowarzyszenia.
14. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność:
kulturalną i towarzyską, jak też integrującą członków stowarzyszenia, sponsorów i darczyńców.
15. Poszukiwanie sponsorów, darczyńców, fundatorów.
16. Składanie wniosków o dotacje do organizacji międzynarodowych, zagranicznych i krajowych.
17. Inne zgodne z prawem działania prowadzące do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 8.

1. Stowarzyszenie dla prowadzenia swoich spraw i prowadzenia działalności gospodarczej może zatrudniać pracowników, a także może korzystać z usług innych podmiotów.
2. Stowarzyszenie dla prowadzenia swej działalności może korzystać ze środków zebranych ze składek członkowskich swoich członków oraz środków uzyskanych od jednostek patronackich i sponsorujących.
3. Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność, o której mowa w § 6 i 7 niniejszego statutu.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§ 9.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 10.

1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia lub utracie członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia przy pomocy stosownej uchwały.
2. Członkowie założyciele stają się członkami Stowarzyszenia z chwilą wpisu Stowarzyszenia do rejestru.
3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
4. Od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków służy prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

§ 11.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, deklarująca swoją aktywną działalność w realizacji celów Stowarzyszenia,
a także obcokrajowiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli złoży pisemną deklarację o wstąpieniu do Stowarzyszenia i będzie przestrzegał postanowień statutu zainteresowany działalnością Stowarzyszenia.

§ 12.

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniach Walnego Zebrania Członków.
2. Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia dotyczących jego
działalności.
3. Zgłaszania opinii i wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia dotyczących jego
działalności.
4. Korzystania z dorobku, wszelkich form działalności i urządzeń wspólnych Stowarzyszenia
w ustalonym zakresie ich działania.
5. Wnioskowania o objecie ochroną prawną w sprawach wynikających z celów
Stowarzyszenia w granicach ustalonych przepisami prawa.
6. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
oraz innych formach działalności.
7. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Uchwały Zarządu Stowarzyszenia
o skreśleniu go z listy członków.
8. Poprzeć pisemnie nowo wstępującego członka Stowarzyszenia.
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz w walnych
zebraniach członków.
2. Przestrzegania postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz jego regulaminu.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia.
4. Przestrzegania solidarności koleżeńskiej i dyscypliny organizacyjnej.

§ 13.

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna zainteresowana
merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc intelektualną,
finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia przez jego
Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki takie jak w § 12 oraz prawo
uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z wyłącznie głosem doradczym.
3. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego
przedstawiciela.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.

§ 14.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia (rezygnacji) członka ze Stowarzyszenia zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
b) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu w związku ze zmianą działalności lub utratą osobowości prawnej i utraty praw obywatelskich na
mocy prawomocnego wyroku sadu.
c) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
d) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający więcej niż jeden rok,
e) wykluczenia z powodu rażącego nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia i jego regulaminu a także ze względu na brak przejawów aktywnej działalności lub z powodu działania członka na szkodę Stowarzyszenia.
f) niewypełnienia warunków § 11.
2. W przypadku określonym w pkt. 1 d) i f) orzeka Zarząd, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

§ 15.

1. Od uchwał Zarządu podjętych w sprawach skreślenia z listy członków i wykluczenia ze Stowarzyszenia służy członkowi zwyczajnemu i członkowi wspierającemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o skreśleniu lub wykluczeniu go ze Stowarzyszenia.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w powyższej sprawie jest ostateczna.

§ 16.

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia i realizację jego celów.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek jego Zarządu.
3. Członek honorowy może brać udział w walnym zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia wyłącznie z głosem doradczym.
4. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Rozdział IV. Władze (Organy) Stowarzyszenia.

§ 17.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 18.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. W Walnym Zebraniu
Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej polowy członków Walnego Zebrania Członków . Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
4. Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia, przy czym termin, miejsce oraz porządek dzienny obrad Walnego Zebrania Członków powinny być podane do wiadomości członkom Stowarzyszenia, nie później niż na 14 dni przed datą zebrania pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub za pomocą poczty elektronicznej (z potwierdzeniem zwrotnym).
5. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
6. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
7. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo – wyborcze.
8. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
9. Walne zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
10. Nadzwyczajne Walne Zebranie zebranie zwołuje Zarząd w składzie Przewodniczący, Sekretarz, członkowie w liczbie od 2 – 5:
a) z własnej inicjatywy
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
10. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania określonych w pkt. 9 b) i c) i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
11. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków poprzez ogłoszenie w zwyczajowo przyjętej formie co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§ 19.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Podejmowanie uchwał w sprawach statutu, jego zmian lub rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia i określenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej oraz rozwoju Stowarzyszenia.
3. Uchwalenie regulaminów działania władz Stowarzyszenia.
4. Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Analiza i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz udzielanie lub nieudzielanie skwitowania (absolutorium) ustępującemu Zarządowi (na wniosek Komisji Rewizyjnej).
6. Podejmowanie uchwał w sprawach określenia wysokości składek członkowskich.
7. Podejmowanie uchwały i nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
9. Zatwierdzanie uchwał dotyczących planów działalności Stowarzyszenia na kolejny rok.
10. Podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwot zaciąganych zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd.
11. Powoływanie komisji likwidacyjnej w przypadku likwidacji Stowarzyszenia, podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
12. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących nabycia lub przeznaczenia majątku nieruchomego zlikwidowanego Stowarzyszenia.
13. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, wynikających z niniejszego statutu.

§ 20.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia (kworum) w pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin, bez względu na liczbę obecnych członków.

Zarząd, władze Stowarzyszenia

§ 21.

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym bezwzględną większością obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia, chyba że za tajnym głosowaniem opowie się co najmniej połowa członków biorąca udział w głosowaniu.
3. Zarząd jest powołany do kierowania całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przez Walnym Zebraniem Członków.
4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

§ 22.

1. Zarząd Stowarzyszenia jest wieloosobowy i składa się z 3 – 7 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezesa i Wiceprezesa i Sekretarza.
2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23.

Prezes Zarządu jest jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia.

§ 24.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na pół roku. Posiedzenia zarządu zwołuje Prezes.

§ 25.

W przypadku zdekompletowania (ustąpienia, wykluczenia lub śmierci) składu Zarządu
w czasie jego kadencji może on uzupełnić swój skład na drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie zespołu, który uległ zmniejszeniu, nie więcej jednak o 2 członków pochodzących z wyboru.

Kompetencje Zarządu Stowarzyszenia.

§ 26.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
1. Wykonywanie uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków.
2. Określenie kierunków działalności i uchwalanie rocznych planów pracy, budżetu i regulaminów przewidzianych w statucie.
3. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
4. Przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków.
5. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
6. Przyjmowanie i wykluczanie członków oraz prowadzenie rejestru członków.
7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz przez Członków Zarządu, którzy działają w jego imieniu.
8. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
9. Powoływanie i rozwiązywanie Stowarzyszenia
10. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
11. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego.
12. Podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków.
13. Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych dla wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania.

§ 27.

1. Kadencja Zarządu i wszystkich wybieralnych władz trwa 5 lat.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Przy równej ilości za i przeciw decyduje głos Prezesa Zarządu.

Komisja Rewizyjna, jej skład i kompetencje.

§ 28.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 -5 osób, spośród których Komisja wybiera Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu i w zakresie wykonywanej kontroli nie podlega Zarządowi.
4. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków w sposób jawny, chyba że za tajnym głosowaniem opowie się co najmniej połowa członków biorących udział w głosowaniu.
5. W przypadku zdekompletowania komisji w czasie jej kadencji, może ona uzupełnić swój skład, nie więcej jednak jak o 2 członków pochodzących z wyboru.
6. Posiedzenia Komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia komisji zwołuje Przewodniczący
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, w tym w Zarządzie, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa.
8. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 9. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
10. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w roku.

§ 29.

Do szczególnych zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności statutowej i gospodarczo – finansowej Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.
3. Zatwierdzanie bilansu rocznego i składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium (skwitowania) Zarządowi Stowarzyszenia.
4. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
5. Inicjatywa zwoływania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia
nieprawidłowości w działaniu Zarządu z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,.
6. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,
7. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności.
8. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 30.

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu jawnym.

Rozdział V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§ 31.

Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1. Nieruchomości i rzeczy ruchome stanowiące własność Stowarzyszenia.
2. Fundusze Stowarzyszenia, na które składają się:
a) dotacje, darowizny, subwencje, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu, udziały, lokaty,
b) wpływy ze składek członkowskich i działalności statutowej,
c) wynagrodzenia z tytułu prowadzenia przez Stowarzyszenie imprez, spotkań itp.

§ 34.

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
3. Do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań o charakterze majątkowym, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest łączne działanie co najmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia w osobach Prezesa i Wiceprezesa lub Sekretarza.
4. Zarząd może uchwałą udzielić pełnomocnictwa innym osobom do reprezentowania Zarządu, podpisywania pism i dokumentów w ściśle określonych sprawach.

§ 35.

1. W Stowarzyszeniu bezwzględnie zakazuje się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników,
b) przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
2. Składki Członkowskie, których wysokość ustala Walne Zebranie powinny być wpłacane do 31 grudnia każdego roku.
3. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad ustalonych przez Zarząd, w ciągu 3 tygodni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
5. Nieopłacanie składek członkowskich powoduje automatyczną utratę członkostwa Stowarzyszenia.

§ 36.

Fundusze Stowarzyszenia wymienione w § 31. pkt 2, służą realizacji zadań statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe.

§ 37.

1. Uchwały w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną, kwalifikowaną większością głosów 2/3 członków Stowarzyszenia, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Pozostałe uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków.
3. W razie braku kworum w wyznaczonym terminie, drugi termin głosowania można wyznaczyć w tym samym dniu, o godzinę później.
4. W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na kworum i wiążą wszystkich członków Stowarzyszenia.
5. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
6. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia uwzględniając jego cele statutowe.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

Statut przyjęto Uchwałą nr 1/2013 w dniu 30 grudnia 2013 r.