Uczmy dzieci odróżniać dobro od zła.

Do rodziców

 
Przedszkole Publiczne Nr 2
Adres:
Polowa 57B
18-400 Łomża

Tel: 86 216 29 25

Każdy dzień w życiu dziecka niesie nowe doświadczenia. Dziecko przebywając z rówieśnikami w przedszkolu, rodzeństwem i rodziną w domu często jest sprawcą lub obserwatorem sytuacji, w których nie zawsze wie i potrafi zachować się poprawnie. A zatem? Jak kształtować u dzieci normy moralne?
Zachowanie dzieci oceniamy najczęściej w kategoriach dobra i zła. Dotyczy to takich norm i zasad, które pozwalają na funkcjonowanie dziecka w społeczności (przedszkolu, rodzinie) możliwie bez konfliktów oraz krzywdzenia innych. Aby właściwie kształtować normy moralne u dzieci warto uzmysłowić sobie siłę drzemiącą w przytoczonych poniżej zasadach wychowania ku wartościom.
1. Pokazujmy dziecku wiele sytuacji tak, aby odczuło różne emocje radość, smutek, ból. Wyjaśnijmy dziecku czym te uczucia zostały spowodowane, ustalmy jakie zachowanie było właściwe a jakie złe.
2. Czytajmy dzieciom. W bajkach dzieci poznają dobro i zło. Pozwólmy dzieciom rozmawiać o uczuciach bohaterów, oceniać co było dobre co złe.
3. Dajmy dzieciom dobry przykład postępując moralnie.
4. Właściwie reagujmy na zachowania dzieci _ pochwały, nagrody słowne i emocjonalne są dla dzieci informacją, że dobrze, prawidłowo postępują. Złe postępowanie dziecka nie musi być od razu karane, ważne jest natomiast uświadomienie dziecku skutków jego postępowania, wspólne poszukanie innego rozwiązania problemu.
5. Wspólnie z dzieckiem ustalmy zasady właściwego postępowania. Można je spisać lub narysować na kartce. Od czasu do czasu przypominajmy ich treść.